2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

herb bp J MazuraW jubileuszowym roku 25-lecia diecezji ełckiej pozdrawiam wszystkie rodziny. W tym roku duszpasterskim towarzyszy nam hasło: Idźcie i głoście. To właśnie rodzina jest jedną z podstawowych wspólnot, która na różnych polach codziennego życia stwarza okazje do ewangelizacji.

Jednak istnieje stała potrzeba, aby poszczególne rodziny coraz bardziej odkrywały, że są podmiotem ewangelizacji i apostolstwa, gdyż na mocy sakramentu chrztu świętego wszyscy jesteśmy uczniami misjonarzami.

Z całego serca zachęcam Was, abyście gromadzili się na wspólnej modlitwie. Pamiętajcie, że gromadząc się na wspólnej modlitwie i rozmowie, dajecie świadectwo wszystkim domownikom, zwłaszcza najmłodszym.

Chociaż niejednokrotnie potrzeba odwagi, aby podjąć wspólną modlitwę czy rozmowę na tematy religijne, nie zapominajcie, że w ten sposób umacniacie więź małżeńską i rodzinną, a przede wszystkim dzielicie się wiarą.

A wiara umacnia się, gdy jest przekazywana – jak uczył nas św. Jan Paweł II. Niech te spotkania, rozpoczynając od stycznia 2017 roku, odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i w dogodnym czasie.

Tegoroczne tematy spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych są o Kościele. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: Chrystus, jedyny Pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół święty, wspólnotę wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny; nieustannie go podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę (KKK 771).

W obecnych czasach istnieje jednak szczególna potrzeba nieustannego przypominania, czym jest Kościół. Kościół często bywa postrzegany wyłącznie jako instytucja czysto ludzka, która chrzci, bierzmuje, błogosławi śluby i organizuje pogrzeby.

Tymczasem wspólnotę Kościoła stanowi Chrystus i zjednoczeni z Nim wszyscy ochrzczeni. W konsekwencji nie ma Kościoła bez Chrystusa, który jest Jego Głową, i nie ma Kościoła bez ludzi, Jego członków, którymi są wszyscy wierzący.

Wśród ochrzczonych jest sam Ojciec Święty, biskupi, kapłani, bracia zakonni i siostry zakonne oraz ludzie świeccy. Wszyscy jako ochrzczeni stanowimy wspólnotę Kościoła i za ten Kościół mamy brać odpowiedzialność.

W związku z tym wszystkie ataki na Kościół są również atakami skierowanymi w nas i ranią każdego z nas, podobnie jak grzech ochrzczonego człowieka jest bólem zada- wanym Chrystusowi i nam wszystkim.

Rodzina jest pierwszym miejscem, gdzie uczymy się Kościoła, doświadczamy Kościoła żyjącego wewnątrz domu. Tutaj człowiek uczy się Kościoła w podstawowych relacjach z rodzicami i rodzeństwem.

W rodzinie człowiek przeżywa pierwszą katechezę: uczy się modlitwy, uczy się zażyłości z Bogiem, uczy się być dla innych, kształtuje swoją wiarę w Boga. Dlatego też zachęcam, aby Wasze rodziny stawały się „Kościołami domowymi”.

Z serca dziękuję Dyrektorowi i pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. Zapewniam o moich modlitwach w intencjach Waszych rodzin, a na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD Biskup Ełcki