2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

VIII. MARYJA MATKĄ KOŚCIOŁA

1. W ujęciu biblijnym

Co to oznacza, że Maryja jest Matką Kościoła?
Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). W wielu miejscach, w Piśmie Świętym jest podkreślane towarzyszenie Maryi, Jezusowi oraz apostołom.

Od momentu zesłania Ducha Świętego Maryja jako Matka stale towarzyszy Kościołowi.

Kiedy Maryja została dana Kościołowi jako Matka?
Z ust konającego Jezusa padają słowa: „Niewiasto oto syn Twój... Synu oto twoja Matka” (J 19,26–27). Tymi słowami Jezus przekazuje swojej Matce obowiązek macierzyńskiego posługiwania wszystkim, za których On oddaje swoje życie. W osobie św. Jana Ewangelisty reprezentowany jest na Golgocie cały Kościół. I tak Maryja, z woli samego Jezusa, stała się Matką Kościoła. Swoją matczyną miłością jaką darzyła Jezusa, obejmuje całą ludzkość i wypełnia testament Jezusa.

W jakim sensie Maryja jest Matką Kościoła?
Jezus zwracając się do apostoła słowami: „Oto Matka twoja” nie tylko oddaje Ją pod opiekę ucznia, ale czyni Ją duchową Matką wszystkich ludzi. Matka Chrystusa, Matka Kościoła – tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej – jest wyczulona n potrzeby ludzi. Ona zawsze wskazuje na Chrystusa, prowadzi do Niego, uczy pokory i posłuszeństwa Bożym natchnieniom i przykazaniom. We wszystkich objawieniach (Gietrzwałd, Lourdes, Fatima, La Salette, Medjugorie...), stale przypomina i nawołuje, tak jak w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”.

Jakie oczekiwania wobec każdego z nas ma Maryja, nasza Matka?
Skoro Maryja jest naszą Matką, stawia nam pewne wymagania. Maryja oczekuje od nas, jako swoich dzieci:

 • miłości większej i dojrzalszej: nie tylko pobożna modlitwa, liczy się konkretny czyn wobec drugiego człowieka, „Nie można bowiem miłować Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie miłuje się bliźniego, którego się
  widzi”,
 • miłości wytrwałej: nie tylko od święta do święta, od pielgrzymki do pielgrzymki, pragnie uczucia trwałego, „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną?”,
 • odpowiedzialności: za małżeństwo, rodzinę, parafię, naród, nie krytykanctwo i narzekanie, ale ciche upominanie i modlitwa. „Postępuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, módl się tak, jakby wszystko zależało
  od Boga”.

2. Z nauczania Kościoła

Jaka była rola Kościoła w Polsce, w ogłoszeniu Maryi, Matką Kościoła?
Biskupi polscy w czasie Soboru Watykańskiego II, przedstawili papieżowi Pawłowi VI list z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła oraz o oddanie Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w 1964 roku, podczas obrad soboru, wygłosił przemówienie uzasadniające prośbę, powołując się na doświadczenia naszego Narodu. Maryja Matka, tak bardzo obecna w naszych dziejach, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem w trudnościach. 

Jakie były owoce związane z ogłoszeniem Maryi, Matką Kościoła?
Owocem tych starań było włączenie nauki o Matce Najświętszej do dokumentów Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, ogłoszenie Maryi Matką Kościoła, powierzenie przez Ojca Świętego całego rodzaju ludzkiego Jej Macierzyńskiej Opiece
oraz włączenie do Litanii Loretańskiej nowego wezwania: „Matko Kościoła, módl się za nami”. W Polsce zostało również wprowadzone Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła jest również główną patronką ełckiej diecezji.

Co świadczy o macierzyńskiej obecności Maryi w Kościele?
Wspólnota Kościoła doświadcza tej Matczynej troski, poprzez wysłuchane modlitwy potwierdzone tak licznymi świadectwami i wotami ofiarowanymi Maryi w różnych częściach świata. Również objawienia Maryjne świadczą o Jej Macierzyńskiej obecności pośród nas. Wiele z tych objawień, jak choćby już wspomniane w Gietrzwałdzie, Lourdes, Fatimie..., Kościół rozpoznał jako głos Jego Matki i uczynił treścią swego życia. Tajemnica Macierzyńskiej obecności i troski Maryi niesie ze sobą w konsekwencji również prawdę, że skoro Maryja jest naszą realną, duchową Matką, to my należymy do Niej jak dziecko należy do matki. Niech przykładem przyjęcia tej realnej obecności Matki Maryi w naszym życiu będzie św. Jan Paweł II, który w prostych słowach oddał się swojej Matce: „Totus Tuus”.

3. Dialog rodzinny wokół tematu

Pomocą w spotkaniu niech będą pytania:

 • Czego tak naprawdę Maryja, nasza Matka ode mnie oczekuje?
 • W czym możemy naśladować Maryję?
 • Jak realizuję prośbę Maryi o modlitwę, post i nawrócenie?
 • Jak często odmawiam modlitwę różańcową?

4. Świadek wiary: św. Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę życia ludzkiego, zarówno nienarodzonego jak i opuszczonego, czy odrzuconego. Zaangażowała się w obronę życia nieustannie głosząc, że „ten kto się jeszcze nie narodził jest najsłabszym, najmniejszym, najbiedniejszym”. Pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg; mówiła możnym świata, aby uznali swoje winy w obliczu zbrodni ubóstwa, które sami stworzyli. Miłosierdzie było dla niej „solą” nadającą smak każdemu z jej dzieł oraz „światłem” rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli nawet łez, aby opłakiwać swoje ubóstwo i cierpienie. Zmarła 5 września 1997 r. w Kalkucie w wieku 87 lat. 


Módlmy się:
Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje
Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania,
spraw, abyśmy za przykładem św. Matki Teresy
pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia
i zasłużyli na zaliczenie do świętych w Twoim
królestwie. Amen

5. Warto...

Pomodlić się o świętość dla siebie