DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Prorok Joel pisał o czasach mesjańskich w następujący sposób: „Wyleję… Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach” (Jl 3,1-2).

Te słowa spełniły się w dzień Pięćdziesiątnicy, sprawiając, że Nowy lud Boży, czyli Kościół może się cieszyć wewnętrznym działaniem Ducha Świętego na wzór Pana Jezusa działającego w mocy Ducha Świętego, tak jak Go ukazują Ewangelie.

W dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie pełni Ducha Świętego dostrzegli w sobie wielką moc, która pozwoliła im wyjść z Wieczernika i ujawnić swoją tożsamość bez lęku, a przede wszystkim świadczyć o Chrystusie.

2. Jak działa Duch Święty?

Od momentu Zesłania Ducha Świętego, aż po obecne czasy Duch Święty buduje, jednoczy, uświęca Kościół i w nim zamieszkuje, zstępując nieustannie przez sakramenty. Za przyczyną wszystkich siedmiu Sakramentów udzielanych w Kościele Duch Święty upowszechnia wszelkie dary łaski, którym Bóg pragnie nas obdarować i uświęcić.

W sakramencie chrztu św. Duch Święty czyni z nas dzieci Boże i pomaga nam wzrastać ku świętości. Poprzez sakrament bierzmowania umacnia nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. To
Duch Święty uświęca chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa oraz uświęca tych, którzy je przyjmują. Bez obecności i mocy Ducha Świętego pozostałyby bezowocne słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. Bez mocy Ducha Świętego nie mogłoby również nastąpić przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. 

W sakramencie małżeństwa Duch Święty umacnia jedność małżeńską oraz pomaga stawać się świadkami wiary dla swoich dzieci. 

Najważniejszym zadaniem każdego chrześcijanina jest świętość. Aby ją osiągnąć potrzebujemy pomocy Ducha Świętego jego darów. Dary Ducha Świętego udzielane w Kościele za przyczyną sakramentów skutkują owocami, takimi jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość oraz czystość. 

Są to te cechy charakteru, które Duch Święty pragnie w nas ukształtować. Duch Święty wciąż wnosi pokój w miejsce rozdarcia, dobroć w miejsce egoizmu, a radość w miejsce smutku. Występowanie tych owoców Ducha Świętego w naszym życiu pokazuje, że Duch Święty naprawdę w nas działa, a my współpracujemy z Jego łaską, wcielając ją w życie.

3. Na czym polega działanie Ducha Świętego

Duch Święty czuwa nad nami i do każdego przemawia indywidualnie. Każdy z nas może Go słyszeć w swoim własnym języku. Potrzeba nam jednego: przestać sobie wmawiać, że nie mamy czasu na modlitwę, na uczynienie w sobie chwili ciszy bez radia, telewizora, by posłuchać siebie i w swoim wnętrzu Boga, by stawać się wrażliwym na Jego obecność.

Duch Święty pomaga nam się modlić. Bez Niego nasza modlitwa przybiera formę bezduszna i płytką. Warto zawsze prosić Ducha Świętego, aby z nami się modlił. Czasami modlitwa przeradza się w zagadywanie Boga, a powinna uwzględniać najpierw słuchanie Boga. Duch Święty pomaga usłyszeć głos Boga w naszej modlitwie. To Duch Święty rozbudza w nas postawę modlitwy, przede wszystkim przez uświadomienie, że Bóg jest blisko nas i stale chodzimy w Jego obecności.

4. Matka Boża - Oblubienica Ducha Świętego

Współdziałanie Ducha Świętego z Najświętszą Maryją Panną nie dotyczy tylko chwili poczęcia Syna Bożego w Jej łonie lub chwili narodzin Pana Jezusa w Betlejem. Jej rola w zakresie przekazywania nam łask Bożych i „rodzenia” w nas Chrystusa trwa nieustannie.

Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze, ona zawsze pozostaje Matką Chrystusa; po drugie, ona zawsze pozostaje w wyjątkowym zjednoczeniu z Duchem Świętym. Jest to zjednoczenie, które w tradycji Kościoła zostało trafnie określone przez tytuł „Oblubienicy Ducha Świętego”.

Im bardziej będziemy pogłębiać naszą więź z Matką Najświętszą, tym większe będą owoce działania Ducha Świętego w nas. Powinniśmy świadomie zawierzać swoje życie i wszystko co czynimy Matce Bożej, aby do Niej jeszcze bardziej należeć i dać się prowadzić przez Nią do jej umiłowanego Syna. To Ona staje się naszą Matką na drodze chrześcijańskiej dojrzałości w naszym codziennym dążeniu do świętości.

5. Świadectwo działania Ducha Świętego

Papież Franciszek wzywa nas: „Niezapominajce często wzywać Ducha Świętego, każdego dnia… To bardzo ważne, aby modlić się do Ducha Świętego”. Wtedy otrzymujemy większą moc do przeżywania swojej wiary i dawania o niej świadectwo.

6. Dialog rodzinny wokół tematu

Zaproponowane pytania mogą posłużyć lepszemu zrozumieniu działania Ducha Świętego.

  • Jakie znamy sytuacje, w których widzieliśmy działanie Ducha Świętego?
  • Czy modlimy się o pomoc Ducha Świętego w naszym życiu?
  • Czy w ogóle zastanawiam się nad działaniem Ducha Świętego w moim życiu?
  • Czy może Duch Święty jest nam zupełnie obcy?
  • Jakie miejsce zajmuje Duch Święty w naszym życiu?

7. Świadek wiary

Ten czas modlitwy i rozważania polecajmy naszą rodzinę wstawiennictwu bł. ks. Michała Sopoćko. Bł. ks. Michał Sopoćko spowiednik i kierownik duchowy świętej siostry Faustyny, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. 

Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę – realizację misji przekazanej siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie. Potrzeba było mocy Ducha Świętego, by w wizjach prostej Siostry rozpoznać Boże przesłanie skierowane do całego świata. Duch Święty posłużył się tym kapłanem, by niezmienna prawda o Miłosierdziu Bożym dotarła w sposób szczególny do umysłów i serc ludzi dwudziestego wieku.

8. Modlitwa do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Duchu Prawdy i Życia,
Darze zmartwychwstałego Pana, posłany przez Niego od Ojca.
Ty zstąpiłeś na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku w dniu
Pięćdziesiątnicy.
Dziś napełniasz nasze serca swoją obecnością.
Tobie pragniemy śpiewać pieśń uwielbienia.
Chwała Tobie, Panie potężny, Duchu Pocieszycielu, szczodry
rozdawco wszelkiego dobra. Tyś równy Ojcu i Synowi.
Tobie chwała i cześć najwyższa.
Ty jesteś ogniem miłości, która płonie w sercu samego Boga.
Nikt w pełni nie może Cię opisać ani pojąć, ani zgłębić.
Chwała Tobie, Duchu.
Ty jesteś światłością i nosicielem światłości.
Tyś jest dobrocią i źródłem wszelkiej dobroci.
Tyś jest Duchem, który posyła proroków i wzbudza apostołów.
Ty dajesz zwycięstwo męczennikom i moc wyznawcom.
Ty czynisz mądrymi tych, którzy szukają.
Ty kierujesz tymi, którzy błądzą.
Ty pocieszasz smutnych i umacniasz słabych.
Ty opatrujesz poranionych, podnosisz upadłych i dajesz odwagę lękliwym.
Ty uspokajasz porywczych, łagodzisz serca twarde, umacniasz wiernych i zachowujesz wierzących.
Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu, zstąp do świątyni naszych serc,
jak zstąpiłeś na apostołów w Wieczerniku. Ożyw nas Twoimi
dobroczynnymi darami, abyśmy byli wiernymi świadkami
Chrystusa zmartwychwstałego i doszli do domu naszego Ojca
w niebie. Jemu chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś356
TydzieńTydzień1739
OgółemOgółem637939