DAR MĄDROŚCI

1. Wprowadzenie

Słowo Boże odnosi się do daru mądrości za przyczyną obrazu domu: mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn (Prz 9,1). Czym są te „kolumny”, na których bazuje dar mądrości?

W tradycji Kościoła pojawia się przekonanie, że są nimi: czystość, bo Bóg nie oświeci duszy znajdującej się w ciele zniewolonym przez grzech; niewinność umysłu, bez której człowiek nie będzie chciał poddać się autorytetowi innemu niż własny; dyskrecja w mowie, bez której mówimy wówczas, gdy należy milczeć oraz milczymy, gdy należy mówić; świadomość własnych niedoskonałości bez której człowiek nie jest skłonny do uczenia się od mądrości innych; wielkoduszność w działaniu, bez której nie jesteśmy gotowi postępować bezinteresownie i miłosiernie; umiejętność osądu, która nie nazywa dobra złem lub zła dobrem; szczerość intencji, bez której człowiek szuka własnej korzyści. 

Dar mądrości wypływa z mądrości Jezusa. Polega na uczestniczeniu w mądrości Jezusa, który wszystko przenika i zna. Jest to dar widzenia rzeczy tak, jak widzi je Jezus. 

Dar mądrości „pozwala nam postrzegać rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć uszami Boga, miłować sercem Boga oraz osądzać rzeczy Bożym osądem”. 

Duch Święty czyni chrześcijanina „mądrym”. Nie oznacza to jednak, aby miał on odpowiedź na wszystko, ale wie, kiedy dana rzecz jest od Boga, a kiedy nie jest. Można mieć wykształcenie, wiedzę i wiedzieć co należy zrobić, a nawet jak to należy zrobić, ale z braku mądrości człowiek nie jest w stanie podjąć właściwych decyzji.

Inteligencja nie jest tym samym co mądrość, gdyż niektórzy ludzie używają zdolności myślenia w sposób niemądry, aby np. oszukiwać innych ludzi lub po to, by usprawiedliwiać popełnione przez siebie błędy. We współczesnym świecie działanie wielu ludzi sprowadza się głównie do rzeczy zmysłowych: dbają oni o to, żeby mieli co jeść, pić, mniej natomiast troszczą się o potrzeby duchowe.

2. Do czego uzdalnia nas dar mądrości?

Dzięki darowi mądrości odkrywamy, że motywującą siłą naszych działań – łącznie z posłuszeństwem Bogu – jest nasza miłość do Niego. Pod wpływem daru mądrości nasza miłość do Boga staje się motywującą siłą nie tylko w podejmowaniu decyzji, ale również w bieżącym rozeznawaniu moralnym. 

Mądrość jako dar Ducha Świętego sprawia również, że zostajemy napełnieni nadprzyrodzoną zdolnością dostrzegania związków między wszystkimi dziedzinami życia. Dotyczy to przede wszystkim przykazań Bożych, począwszy od przykazania miłości Boga i bliźniego. 

Dar mądrości uzdalnia nas do tego, że potrafimy przeżywać swoje życie w świetle ostatecznego celu, jakim jest życie wieczne. Ujawnia on prawdziwy sens naszego życia. Chrześcijanin pozostający pod wpływem tego daru znajduje upodobanie jedynie w Bogu. Dzięki niemu wybieramy najlepsze rozwiązania naszych problemów i podejmujemy najwłaściwsze decyzje.

Wysiłek związany z pracą z darem mądrości pozwala odkryć prawdziwy obraz Boga i Jego stworzenia, prawdziwy obraz drugiego człowieka i siebie samego. Chrześcijanin potrafi zobaczyć całe piękno świata, piękno człowieka, potrafi spojrzeć na siebie z miłością. Pomimo tego, że pewne zachowania ludzkie mogą go denerwować, drażnić czy smucić, nie przeszkadza mu to w dostrzeganiu całego bogactwa stworzenia, także siebie samego, jako kogoś niezwykle obdarowanego, wielkiego, godnego szacunku, czci, jako kogoś, kogo nie można nie kochać.

Patrząc na rzeczywistość ziemską po Bożemu, łatwiej jest nam zrozumieć sens cierpienia. W Liście św. Pawła do Koryntian czytamy: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani (...), mocą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23-24). 

3. Jak ubiegać się o dar mądrości?

Mądrość rodzi się z bezpośredniej relacji z Bogiem. Kiedy mamy tę relację, to Duch Święty obdarza nas darem mądrości. Powinniśmy zadbać więc o stały kontakt z Bogiem, który jest samą mądrością: „kto z mądrym przestaje, sam mądrym się stanie” (Prz 13, 20). 

W Księdze Mądrości czytamy: „Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi” (Mdr 1,4). Dar mądrości należy przyjąć w pokorze, przez otwarcie się na łaskę, przez pragnienie tego daru, szukanie, cenienie go, miłowanie. Jak czytamy w Liście św. Jakuba: „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma” (1 Jk 1,5).

Papież Franciszek wskazuje, że dar mądrości jest prezentem Ducha Świętego. „Dlatego musimy prosić Pana, by dał nam Ducha Świętego i by dał nam dar mądrości, owej mądrości Bożej, która uczy nas patrzeć oczami Boga, czuć sercem Boga, mówić słowami Boga. I tak idźmy naprzód z tą mądrością, budujmy rodzinę, budujmy Kościół i wszyscy się uświęcajmy. Prośmy o łaskę mądrości. I prośmy o nią Matkę Bożą, która jest Stolicą Mądrości, tego daru: niech Ona da nam te łaskę”.

4. Co jeszcze otrzymujemy przez dar mądrości?

Dar mądrości odrywa człowieka od przywiązania do rzeczy ziemskich. Chroni też przed grzechami, dając wolne od złudzeń spojrzenie, które przenika naturę pokus. Warunkiem takiego wpływu Ducha Świętego jest pozostawanie w trwałej jedności z Bogiem, czyli w łasce uświęcającej. 

Ten dar Ducha Świętego uczy posłuszeństwa woli Bożej, aby rozpoznać dobro wśród zła. Pomaga oczyścić motywacje z instynktów obciążonych przez skutki grzechu pierworodnego. Ostatecznie dar mądrości prowadzi ku świętości. Uzdalnia do wejścia w świat Boga.

Dar mądrości pomaga przezwyciężać obojętność oraz pychę, która odrzuca mądrość wpisaną przez Boga we wszechświat. 

5. Świadectwo korzystania z daru mądrości

Dzięki Bożej mądrości Józef Egipski wyjaśniał sny, dobrze radził, przekonywująco przemawiał: „… faraon rzekł do Józefa: Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością!” (Rdz 41,39) 

O dar mądrości prosił król Salomon i Bóg spełnił jego pragnienie: „więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie.” (1 Krl 3,12) W ten sposób Salomon rozróżniał dobro od zła i wydawał sprawiedliwe wyroki: „Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów.” (1 Krl 3,28)

6. Dialog rodzinny wokół tematu

Rozmowę można pogłębić, szukając odpowiedzi na pytania:

  • Czy dokonuje głębszej refleksji nad Bożym planem względem mnie, mojego życia, mojego powołania?
  • W jaki sposób w swoim życiu kieruję się darem mądrości? 
  • Czy jestem w stałym kontakcie z Panem Bogiem, który jest samą mądrością? 
  • Czy uświadamiam sobie, że każdy mój wybór jest wyborem między dobrem a złem?
  • W jaki sposób mogę korzystać z daru mądrości w chwilach dokonywania wyborów?

7. Świadek wiary

Św. Józef Moscati urodził się 25 lipca 1880 r. w Benevento. Pochodził z bardzo licznej rodziny, która na stałe zamieszkała w Neapolu. Po ukończeniu medycyny w 1903 roku rozpoczął pracę w szpitalu.

Był bardzo utalentowany i szybko zdobywał kolejne specjalizacje. Jednak na pierwszym miejscu stawiał swoje życie wewnętrzne i wierzył w pomoc Boskiego Lekarza. Dlatego codziennie uczestniczył we Mszy św., czerpiąc od Jezusa siły w wypełnianiu swego niełatwego powołania.

Posługę chorym traktował jako misję powierzoną mu od Boga. Zostawił wśród swoich uczniów pamięć niezwykłej wiedzy, ale przede wszystkim prawości moralnej, czystości wewnętrznej i ducha ofiary.

O jego niezwykłej prawości świadczą słowa napisane przez niego w dzienniku duchowym: Kochaj prawdę, pokaż, kim jesteś, bez udawania, bez lęku i bez oglądania się na innych. A jeśli prawda kosztuje cię prześladowanie, przyjmij je; jeśli kosztuje cię niepokój, znoś go. Gdybyś dla prawdy musiał poświęcić samego siebie lub własne życie, miej siłę to uczynić.

8. Modlitwa o dar mądrości

Modlitwa św. Tomasza o dar mądrości

Stwórco niewypowiedziany!
Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt,
Ukształtuj i mój język i wlej w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania,
łatwość uczenia się, dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie,
gdy rozwijam i wyjaśniam – kieruj mną,
gdy dokończę – dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem,
dawaj mi smak Bóstwa i dobrego człowieczeństwa.

Amen.