DAR MĘSTWA

1. Wprowadenie

Uczniowie przed Zesłaniem Ducha Świętego byli zamknięci w Wieczerniku, bali się wychodzić i nie głosili Chrystusa, chociaż widzieli Go już żyjącego i zmartwychwstałego. Dopiero Duch Święty, który obdarował ich wszystkimi darami, uzdolnił ich do odważnego głoszenia Chrystusa, nawet wobec starszych i przełożonych ludu.

Dar męstwa pozwala nam bez skrępowania i z odwagą głosić Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Człowiek działający pod wpływem tego daru nie boi się o siebie, o swoje życie, o przyszłość, nie boi się śmierci – ta Moc z Góry uzdalnia go do całkowitego oparcia się na Bogu – Miłości. 

Często bywa tak, że gdy chcemy dobrze czynić, nie zawsze przychodzi nam to z łatwością. Św. Paweł pisze: łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7,18-19). Jednak wszystko się bardziej komplikuje, gdy do trudności dochodzą niebezpieczeństwa, grożące naszemu życiu wewnętrznemu, czyli naszej duszy. Nie bez powodu Pan Jezus mówi, kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem (Łk 14,27).

2. Do czego uzdalnia nas dar męstwa?

Męstwo jest darem, który uzdalnia do wyznawania wiary, także w przeciwnościach i niebezpieczeństwach.

Św. Tomasz z Akwinu tak pisze: „Męstwo przekracza ludzką siłę, gdyż niekiedy nie jesteśmy wystarczająco silni, żeby odnieść zwycięstwo i przezwyciężyć wszelkie zło i niebezpieczeństwo, które nas przygniata”.

W trudnych sytuacjach dar męstwa pozwala reagować ze spokojem Chrystusa, zachowując potrzebną cierpliwość (por. J 18, 4-8). Ale wymaga przyznania, że jest się słabym. To Duch Święty jest źródłem męstwa.

Najwyższą formą daru męstwa jest męczeństwo i pokonanie lęku przed śmiercią. W Kościele mamy liczne świadectwa tych, którzy oddali swoje życie, by dochować wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. W skrajnie niesprzyjających okolicznościach wytrwali przy Bogu, znosząc niechęć i wrogość. 

W różnych częściach świata, nadal Kościół przeżywa prześladowania. Tam chrześcijanie mężnie wyznają swoją wiarę i dają o niej świadectwo. Człowiek, który jest obdarowany darem męstwa, ma siłę do dawania świadectwa Chrystusowi i dzielenia się Ewangelią z innymi.

Ma odwagę mówić innym o miłości Jezusa, nie wstydzi się swojej wiary, nie pokłada swej ufności we własnych wysiłkach, lecz ufa Bogu. Dar męstwa pozwala w codzienności pokornie uznać swoją niemoc i swoją słabość. Pozwala wznieść się ponad ludzkie kalkulacje i lęk o siebie.

3. Jak przejawia się dar męstwa?

Zewnętrznymi przejawami daru męstwa są: odwaga i wytrwałość, czyli determinacja w działaniu na drodze do świętości. Duch Święty skłania człowieka do tego, by zamiast próżnego zaszczytu światowego wybierał radość z tego, że nie złamał Bożego przykazania.

Warto uświadomić sobie różnicę między trudnościami a niebezpieczeństwami, które stwarzają okazje do grzechu i stanowią przeszkodę do czynienia dobra. Św. Piotr przestrzega, że diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5,8).

Czasami niebezpieczeństwa dla życia duchowego pojawiają się ze strony ludzi, którzy źle na nas wpływają. Bywa również, że nasze własne wady lub grzechy są tak głęboko zakorzenione, że trudno nam właściwie odpowiedzieć na Bożą łaskę. Aby uniknąć zła i starać się o zwycięstwo nad tym, co nas niszczy lub nie pozwala podążać za wolą Bożą, potrzebujemy nadprzyrodzonej siły. Temu służy dar męstwa. 

4. Jak ubiegać się o dar męstwa?

Ojciec Święty Franciszek zachęca, aby prosić Ducha Świętego o dar męstwa szczególnie wtedy, gdy przychodzi pokusa rozleniwienia, a nawet zniechęcenia zwłaszcza w obliczu życiowych trudności i prób. Męstwo uczy pokornie uznać swoją słabość i bezgranicznie zaufać Bogu. 

Sprawia, że człowiek doświadczany może odnajdywać radość także w cierpieniu, bo Duch Święty uzdalnia go do zjednoczenia własnych cierpień z cierpieniami Chrystusa na krzyżu.

5. Do czego jeszcze człowiekowi potrzebny jest dar męstwa?

Ten dar jest potrzebny nam do tego, abyśmy w świecie obojętnym na Boga, czy też środowisku wrogim Kościołowi, mieli odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami.
Duch Święty uczy człowieka panować nad uczuciami, aby nie dał się prowadzić ślepym przewodnikom.

6. Dialog rodzinny wokół tematu

W celu pogłębienia tematu o darze męstwa, zachęcamy do rozmowy w gronie rodzinnym w oparciu o pytania:

  • W jaki sposób w swoim życiu kieruję się darem męstwa?
  • Czy mam odwagę przeciwstawić się praktykom przeciwnym chrześcijaństwu takim jak np. zabobony, haloween, wróżbiarstwo, horoskopy, amulety…?
  • W jakich sytuacjach najtrudniej mi przyznać się do Chrystusa?
  • Czy wstydzę się swojej wiary, praktyk religijnych?
  • W jaki sposób korzystam z daru męstwa?
  • Czy modlę się o dar męstwa dla prześladowanych chrześcijan?
  • Czy miałem w swoim życiu takie momenty, o których mógłbym powiedzieć, że działałem pod wpływem daru męstwa?
  • Czy modlę się o to, by mieć siły i odwagę do pokonywania trudności, które spotykają mnie lub mogą spotkać?

7. Świadek wiary

Naszym rozważaniom niech patronują bł. o. Michał Tomaszek i bł. o. Zbigniew Strzałkowski. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zginęli 9 sierpnia 1991 r.
z rąk terrorystów, którzy otoczyli ich klasztor, aby uprowadzić zakonników. Wywieźli ich za miasto i zamordowali. Polscy franciszkanie byli pierwszymi, którzy rozpoczęli pracę misyjną w andyjskim Pariacoto.

Przybywając do Peru, nie tylko nauczyli się plemiennego języka, ale przede wszystkim posługiwali się językiem miłości. Jak stwierdzają świadkowie ich apostolstwo i akceptacja męczeństwa były lekcjami miłości. Miłość zwyciężyła nienawiść i zemstę.

8. Modlitwa do Ducha Świętego

Św. Augustyn

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem,
abym myślał o tym, co jest święte.
Prowadź mnie, Duchu Święty,
abym czynił to, co jest święte.
Przyciągaj mnie do siebie, Duchu Święty,
abym kochał to, co jest święte.
Umacniaj mnie, Duchu Święty,
abym strzegł tego, co jest święte.
Strzeż mnie, Duchu Święty,
abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś384
TydzieńTydzień1767
OgółemOgółem637967