Obraz-bez-sukienek 500px
Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę!

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne (Zgromadzeni na wspólnej modlitwie odmawiają Anioł Pański)

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się Ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni
do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1,26-38) (Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny)

Z Ewangelii według św. Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: „ Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.

Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego". Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" Wtedy odszedł od Niej anioł.

3. Wyznanie wiary (Cała rodzina odmawia:)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

4. Rozważanie tajemnicy radosnej

I tajemnica radosna: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Anioł Pański Zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego. Imię Jezus oznacza: „Bóg zbawia". Dziękujemy Ci, Matko, że odpowiedziałaś: TAK! Wspomagaj nas, abyśmy tak, jak Ty zawsze wypełniali wolę Bożą i osiągnęli zbawienie.

(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

5. Pieśń: „Archanioł Boży Gabryel..."

Posłan do Panny Maryi.
Z majestatu Trójcy Świętej,
tak sprawował poselstwo k'niej:
Zdrowaś Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała,
z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
jako Panna świątobliwa;
zasmuciła się z tej mowy,
nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości,
napełnion Boskiej mądrości,
rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja,
Najszczęśliwszaś Panno miła; -
nalazłaś łaskę u Pana,
oto poczniesz Jego Syna."

6. Wprowadzenie w katechezę o sakramencie chrztu św. (Prowadzi Ojciec lub Matka)

Gdy w katolickiej rodzinie przychodzi na świat dziecko, zwykle w niedługim czasie po urodzeniu otrzymuje ono sakrament chrztu. Rodzice, decydując się na chrzest dziecka, pragną zadbać o to, by już u początku życia otrzymało ono najcenniejszy dar – łaskę wiary, prowadzącą do zbawienia.

Byliśmy świadkami lub uczestnikami udzielania sakramentu chrztu. Kapłan, polewając wodą główkę dziecka, wypowiadał jego imię i słowa: „ Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Chrzest jest z woli Chrystusa najważniejszym wydarzeniem w życiu człowieka.

Św. Jan Paweł II, w czasie swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny przy wadowickiej chrzcielnicy, powiedział: „Z wielkim wzruszeniem przybywam dzisiaj do tego miasta, w którym się urodziłem – do parafii, w której zostałem ochrzczony i przyjęty do wspólnoty Kościoła Chrystusowego (...). Przy tej chrzcielnicy w wadowickim kościele zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła".

Sakrament chrztu wraz z bierzmowaniem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", które wprowadzają nas w głąb bogactwa życia Bożego. Podczas chrztu chrześcijanin otrzymuje swoje imię w Kościele. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że powinno to być imię świętego.

Patron jest wzorem miłości i zapewnia wstawiennictwo u Boga. Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać dziecku imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Chrzestni wyrażają wolę pomagania rodzicom w trudzie wychowania (por. KKK 1235).

Bóg w sakramencie chrztu wyzwala człowieka z mocy zła, wprowadza do Kościoła i czyni człowieka swoim dzieckiem. Przez obmycie wodą chrzcielną zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego. Staliśmy się dziećmi Bożymi: Bóg znalazł sobie w nas upodobanie. Chrzest otwiera nam bramę do Królestwa Bożego, do zbawienia.

Jest narodzeniem do nowego życia. Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie, ale do Jezusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał.

7. Pismo Święte o sakramencie chrztu świętego:

W Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 18-20) czytamy: Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

W Liście św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 6,3-4) czytamy natomiast: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy
razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

8. Rozważanie tajemnicy światła

I tajemnica światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie", Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Włącza mnie do wspólnoty Kościoła, z niego wypływa życie chrześcijańskie. Módlmy się , abyśmy na nowo odkryli moc sakramentu chrztu świętego.

(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

9. Katecheza (Ojciec lub Matka prowadzi rozmowę o sakramencie chrztu świętego:)

Chrzest święty jest fundamentem naszego całego życia chrześcijańskiego. Liturgia tego sakramentu składa się z wielu ważnych gestów. Żadna z tych czynności nie dzieje się przypadkowo:

 • znak Krzyża św. na czole dziecka − kreślony przez kapłana oraz rodziców dziecka i rodziców chrzestnych, oznacza przynależność każdego chrześcijanina do Chrystusa, jest naznaczeniem „pieczęcią Chrystusa". Przypomina również o zbawieniu zyskanym dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na Krzyżu;
 • trzykrotne polanie wodą głowy dziecka lub trzykrotne zanurzenie w wodzie z równoczesnym wypowiedzeniem formuły trynitarnej („N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"), to widoczny znak obmycia z grzechu pierworodnego i rozpoczęcia nowej drogi w Chrystusie;
 • namaszczenie Krzyżmem św. – jest znakiem szczególnegoupodobania przez Boga, który wyznacza człowiekowi ściśle określonezadania. Przez chrzest Chrystus każdego zaprasza do współpracyw dziele przemiany i zbawienia świata;
 • nałożenie białej szaty − symbolizuje „przyobleczenie sięw Chrystusa", czyli świętość, czystość i niewinność;
 • zapalenie świecy chrzcielnej od świecy paschalnej – to symboloświecenia przez Jezusa Chrystusa i uzdolnienia do stawania sięewangeliczną światłością świata oraz wezwaniem rodziców i rodzicówchrzestnych do podtrzymywania światła wiary w życiu dziecka.

Członkowie rodziny wspominają chrzty w rodzinie (oglądają zdjęcia, pamiątki chrztu świętego) Rodzice wyjaśniają dlaczego wybrali takie imiona swoim dzieciom. Prowadzący spotkanie odczytuje pytania i zachęca do rozmowy:

 • Jak wyglądała uroczystość chrztu świętego naszych dzieci?
 • W jakiej parafii i kto udzielał sakramentu chrztu świętego − czy pamiętam o tym kapłanie w modlitwie?
 • W jaki sposób świętuję dzień chrztu świętego?
 • Czy tak jak św. Jan Paweł II powracam do chrzcielnicy?
 • Czy pamiętam w modlitwie o swoich rodzicach chrzestnych?
 • Czy znam swojego patrona i modlę się do niego?

Następnie, dziecko odczytuje słowa św. Jana Pawła II o sakramencie chrztu św.: W Kościele nie ma już granic; jesteśmy jednym solidarnym ludem, złożonym z wielu społeczności, różniących się kulturą, wrażliwością, sposobem postępowania, w komunii z biskupami, pasterzami
owczarni. Ta jedność jest znakiem bogactwa i żywotności.

Pośród tej różnorodności troszczcie się przede wszystkim o jedność i braterską łączność, dzięki którym możliwy jest harmonijny rozwój indywidualny i wzrost całej wspólnoty (...) Dzięki Chrystusowi jesteśmy bliscy wszystkim naszym braciom i powołani, aby okazywać głęboką radość, jaka płynie z obcowania z Nim.

Chrystus wzywa nas, byśmy pełnili naszą misję tam, gdzie jesteśmy, ponieważ „miejsce, które Bóg nam przydzielił, jest tak piękne, iż nie wolno nam go porzucić" ( XII Światowy Dzień Młodzieży 1997, Paryż, 28 sierpnia 1997 r.)

Zapamiętajmy: „Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech; przez łaskę uświęcającą (...) daje uczestnictwo w Boskim życiu Trójcy Świętej, jednocząc z Chrystusem i włączając w Jego Kościół, daje uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa i stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami; obdarowuje cnotami (...) i darami Ducha Świętego. Ochrzczony przynależy na zawsze do Chrystusa: zostaje opieczętowany niezatartym duchowym znamieniem" (Kom KKK 263).

„Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament" (KKK 1257). „Ponieważ Chrystus umarł dla zbawienia wszystkich, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu, ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary (...), katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę" (Kom KKK 262).

10. Pieśń: „Matko, która nas znasz..."

Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana -
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego -
do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna -
pokój światu daj.

Królowo ognisk rodzinnych -
przyjdź i drogę wskaż.
Dziewico, wzorze prostoty –
do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli –
pokój światu daj.

11. Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,

Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,

Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,

Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,

Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodziny
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

12. Zawierzenie Rodziny Matce Bożej

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja - Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór błogosławionego Jana Pawła II mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną - każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.

13. Apel Jasnogórski (s. 73) – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam)

Wizyt:

DziśDziś167
TydzieńTydzień1511
OgółemOgółem843605