Obraz-bez-sukienek 500px
Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

1. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne: (Zgromadzeni na wspólnej modlitwie rozpoczynają śpiew lub recytowanie Hymnu do Ducha Świętego)

Hymn do Ducha Świętego...

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

2. Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1, 39 – 56) (Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny)

Z Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki". Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

3. Wyznanie wiary (Cała rodzina odmawia)

Wierzę w jednego Boga,...

4. Rozważanie tajemnicy radosnej

II tajemnica radosna: Nawiedzenie Świętej Elżbiety

W życiu naszym, Droga Matko, spotykamy tak wielu i tak różnych ludzi. Najbardziej jednak cieszymy się, kiedy nawiedzi nas człowiek żyjący Bogiem, powiedzielibyśmy wręcz: święty. Taką rolę Ty spełniłaś w stosunku do swojej krewnej Elżbiety. Maryjo, nawiedzaj nas i przychodź nam z pomocą.

(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

5. Pieśń: „Gwiazdo śliczna, wspaniała..."

6. Wprowadzenie w katechezę o sakramencie bierzmowania (Prowadzi Ojciec lub Matka)

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", które wprowadzają nas w głąb bogactwa życia Bożego. Jest dopełnieniem sakramentu chrztu, napełnieniem szczególną mocą Ducha Świętego, aby w pełni i dojrzale żyć w Kościele.

Chrzest święty odradza nas do nowego życia, natomiast bierzmowanie (od łacińskiego wyrazu „confirmatio" – umocnienie) utwierdza to nowe życie, które wieńczy Eucharystia wypełniając proces inicjacji. Przyjęcie sakramentu bierzmowania jest więc konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego.

Sakramenty święte, które przyjmujemy, udzielane są zwykle przez kapłanów. Spośród nich tylko bierzmowanie jest jakby „ z reguły zarezerwowane" dla biskupa, który w tym widzialnym znaku dzieli się z wiernymi mocą posłanego - od Ojca przez Chrystusa - Ducha Świętego.

Przyjęcie sakramentu poprzedza zwykle długie przygotowanie kandydatów. Sama zaś liturgia sakramentu bierzmowania jest piękna i bogata w znaki, spośród których - najistotniejszym i chyba najbardziej poruszającym - jest namaszczenie olejem krzyżma wraz z nałożeniem ręki, będące zewnętrznym wyrazem duchowej konsekracji.

Znakowi temu towarzyszy apostolski gest wyciągnięcia rąk, oznaczający udzielenie daru Ducha Świętego oraz pocałunek pokoju, wyrażający jedność w Kościele.

7. Pismo Święte o sakramencie bierzmowania

W Dziejach Apostolskich czytamy, że apostołowie udzielali Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w Chrystusa i przyjęli chrzest: Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.

Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 14-17).

8. Rozważanie tajemnicy chwalebnej

III tajemnica chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego

Maryja, Matka Kościoła, była obecna z apostołami w Wieczerniku, gdy zstąpił na nich Duch Święty, który ożywia, uświęca i kieruje Kościołem. Jest sprawcą uświęcenia i postępu duchowego każdego z nas. Maryjo spraw, abyśmy byli otwarci na dary Ducha Świętego.
(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

9. Katecheza (Ojciec lub Matka prowadzi rozmowę o sakramencie bierzmowania)

Biblijny obrzęd sakramentu bierzmowania składał się z modlitwy i włożenia rąk. Do tego istotnego obrzędu dodano: znak krzyża kreślony na czole i namaszczenie olejem świętym. Biskup, namaszczając krzyżmem świętym czoło bierzmowanego, wypowiada imię oraz słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Jest to istota sakramentu bierzmowania, w tym bowiem momencie Duch Święty nie tylko wypełnia człowieka, ale również wyciska na nim niezatarte znamię. Namaszczenie świętym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty.

Jest to znak przynależności i poddania się Temu, który nas naznaczył. Bierzmowany ma więc pełne prawo do nazwy „chrześcijanin" czyli należący do Chrystusa i Jego Kościoła. W sakramencie bierzmowania Duch Święty zstępuje na ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego, umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.

Członkowie rodziny, którzy przyjęli ten sakrament wspominają swoją uroczystość oraz imiona wybranych przez siebie patronów.

  • Jak wyglądała nasza uroczystość bierzmowania?
  • Kto udzielał sakramentu bierzmowania, czy pamiętam o nim w modlitwie?
  • Jakie imię wybrałem i dlaczego?
  • Czy modlę się do swojego patrona?

Ojciec przypomina, że na pytanie Biskupa: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?", każdy bierzmowany odpowiedział: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad".

Zastanówmy się nad tym, w jaki sposób wypełniamy nasze zobowiązanie:

  • W jaki sposób swoim zachowaniem dajemy świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa?
  • Dlaczego powinniśmy odważnie przyznawać się do Jezusa?
  • Czy staramy się pamiętać codziennie o modlitwie?
  • Czy modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nie zabrakło nam głosicieli Słowa Bożego?
  • Jakie miejsce zajmuje w moim życiu Pismo Święte, czy czytam je dla umocnienia swojej wiary?

Dziecko odczytuje wspomnienie św. Jana Pawła II:

Przyjmując sakrament bierzmowania otwieramy się na przyjęcie siedmiu darów Ducha Świętego. W 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, przed warszawskim kościołem św. Anny odbyło się spotkanie Papieża z młodzieżą. Powiedział wtedy: „Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie »ojcem«, pragnę modlić się... o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów".

Zapamiętajmy: Sakrament bierzmowania jest jednym z trzech sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Jest on wylaniem na wierzących darów Ducha Świętego, którego już w Starym Testamencie zapowiadali prorocy, którego Chrystus obiecał swoim uczniom, i który został dany wierzącym w Dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie przez modlitwę i wkładanie rąk udzielali darów Ducha Świętego, a w późniejszym czasie do tego obrzędu dodano także namaszczenie świętym olejem, zwanym krzyżmem. Bierzmowanie umacnia nas na drodze do świętości i uzdalnia do podejmowania i realizowania odpowiednich zadań we wspólnocie Kościoła i w życiu społecznym. (por. KKK, 1302-1305; 1316-1317)

10. Pieśń: „Królowej Anielskiej śpiewajmy..."

Królowej anielskiej śpiewajmy
Różami uwieńczmy jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam! /2x

Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!2x

11. Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!

Matko Chrystusowa, módl się za nami!
Matko Kościoła, módl się za nami!
Matko łaski Bożej, módl się za nami!
Matko nieskalana, módl się za nami!
Matko najczystsza, módl się za nami!
Matko dziewicza, módl się za nami!
Matko nienaruszona, módl się za nami!
Matko najmilsza, módl się za nami!
Matko przedziwna, módl się za nami!
Matko dobrej rady, módl się za nami!
Matko Stworzyciela, módl się za nami!
Matko Zbawiciela, módl się za nami!

Panno roztropna, módl się za nami!
Panno czcigodna, módl się za nami!
Panno wsławiona, módl się za nami!
Panno można, módl się za nami!
Panno łaskawa, módl się za nami!
Panno wierna, módl się za nami!

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!
Stolico mądrości, módl się za nami!
Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!
Przybytku chwalebny, módl się za nami!
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami!
Różo duchowna, módl się za nami!
Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami!
Domie złoty, módl się za nami!
Arko przymierza, módl się za nami!
Bramo niebieska, módl się za nami!
Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Patriarchów, módl się za nami!
Królowo Proroków, módl się za nami!
Królowo Apostołów, módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Wyznawców, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami!
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
Królowo wniebowzięta, módl się za nami!
Królowo różańca świętego, módl się za nami!
Królowo rodziny, módl się za nami!
Królowo pokoju, módl się za nami!
Królowo Polski, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

12. Zawierzenie Rodziny Matce Bożej

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i Zycie. Amen

13. Apel Jasnogórski – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam)

Wizyt:

DziśDziś162
TydzieńTydzień1412
OgółemOgółem712932