Obraz-bez-sukienek 500px
Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę

RODZINA

 1. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne (Zgromadzeni na wspólnej modlitwie odmawiają)

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Maryjo, Królowo Rodzin, módl się za nami.

2. Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5, 1-16) (Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny)

Z Ewangelii według św. Mateusza

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12, 46-50)

3. Wyznanie wiary (Cała rodzina odmawia: Wierzę w jednego Boga...)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

4. Rozważanie tajemnicy chwalebnej

IV tajemnica chwalebna: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Matka Najświętsza z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Z nieba Maryja spogląda na nas nieustannie i zsyła nam łaski. Maryjo, bądź nam przewodniczką na drodze naszego życia.
(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

5. Pieśń: „Po górach, dolinach..."

Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:
Ave, ave, ave Maryja.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

Bernardka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.
Ave, ave, ave Maryja...

Modlitwę serdeczną szepczą usta jej,
„Zdrowaś bądź Panienko łaski na nas złej".
Ave, ave, ave Maryja...

6. Wprowadzenie w katechezę o rodzinie (Prowadzi Ojciec lub Matka)

Św. Jan Paweł II niegdyś skierował „Telegram do Rodziny":

Drodzy... Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej codziennej modlitwie, świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy Św. niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić.

Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem.
Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu małżeńskiemu, rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci...

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Rodzina jest początkiem ludzkiej wspólnoty, a rodzina chrześcijańska - początkiem wspólnoty człowieka z Bogiem. Rodzina buduje i uświęca Kościół przez tworzenie komunii osób, wzbudzanie powołań do poszczególnych stanów i przysparzanie Kościołowi świętych dla chwały Bożej. „Rodzice przy pomocy słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary", pielęgnując „właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne" (KKK 1656).

Dom rodzinny jest pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego i „szkołą bogatszego człowieczeństwa". „W nim wszyscy uczą się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia" (KKK 1657).

7. Pismo Święte o posłuszeństwie Bogu i czci swoich rodziców. W Księdze Syracydesa (Syr 3,2-6.12-14) czytamy:

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.

Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

8. Rozważanie tajemnicy radosnej

IV tajemnica: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Czterdziestego dnia po narodzeniu Maryja niesie Jezusa do świątyni i ofiaruje Go Bogu. Każda chwila życia należy do Niego. My również z własnej woli ofiarujemy Bogu siebie i swój czas. Maryjo, umocnij tych, którzy doznają utrapień i prześladowań w służbie Panu.
(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

9. Katecheza (Ojciec lub Matka prowadzi rozmowę o rodzinie)

Dom rodzinny jest wielkim dobrem człowieka. Wyrasta on z miłości małżeńskiej, ze zjednoczenia małżonków między sobą i rodziców z dziećmi. Dopiero te głębokie więzy czynią z rodziny ognisko domowe – dom, w którym Bóg jest gwarantem zjednoczenia serc. Ludzie nie tylko mieszkają w domu, ale przede wszystkim tworzą swój dom. Dom rodzinny jest wzajemnym zamieszkiwaniem ludzkich serc.

Małżeńska miłość kształtuje najpełniej rodzinny dom. Czyni dom miejscem wspólnego odnajdywania i zbliżania się do Boga. Służy temu wspólna modlitwa, udział w Eucharystii, sakrament pokuty i pojednania, wspólne świętowanie uroczystości rodzinnych i kościelnych. Zwłaszcza osobista modlitwa małżonków, a także modlitwa wspólna rodziców i dzieci, pomaga zachować odpowiednią hierarchię wartości w życiu. Warto powracać do dawnego zwyczaju kiedy rodzice udzielali błogosławieństwa swoim dzieciom, czyniąc znak krzyża na ich czole.

Wokół nas jest wiele osób żyjących samotnie, które są szczególnie bliskie sercu Jezusa, a zatem zasługują na specjalną miłość i troskę Kościoła. Są wśród nich tacy, którzy przeżywają swoją sytuację w duchu ewangelicznych błogosławieństw, wzorowo służąc Bogu i bliźniemu. Trzeba przed nimi wszystkimi otworzyć drzwi domów rodzinnych – „Kościołów domowych" i wielkiej rodziny, jaką jest Kościół, ponieważ nikt nie jest pozbawiony rodziny na tym świecie: Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich.

Rodzina Bogiem silna potrafi przezwyciężyć życiowe trudności i niepowodzenia.

Członkowie rodziny wspólnie wspominają jak tworzyła się ich rodzina, jakie tradycje są związane z ich rodziną (pamiątki rodzinne, zdjęcia...)

  • Kto nauczył nas znaku krzyża, pierwszych modlitw?
  • Co możemy zrobić, aby poprawić relacje w rodzinie?
  • Jak często przebywamy ze sobą, czy mamy dla siebie czas?
  • W jaki sposób organizujemy nasze życie rodzinne?
  • Jak bardzo oddany jestem pracy, zabawie, komputerowi, telewizji..., gdzie jest miejsce dla rodziny?
  • Czy pamiętam o dziadkach, rodzicach, rodzeństwie – czy modlę się za nich?
  • Czy z szacunkiem traktuję starszych i młodszych członków rodziny?
  • Jak w naszym domu świętujemy niedziele i inne dni świąteczne?

Dziecko odczytuje modlitwę św. Jana Pawła II

„Modlitwa za rodziny"

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw,
aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
i przez Ducha Świętego – stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umocniona łaską sakramentu małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie błagamy Cię oto za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu,
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

Zapamiętajmy: „Bóg ustanowił rodzinę i nadał jej podstawową strukturę. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków, prokreację i wychowanie dzieci. Między członkami tej samej rodziny powstają związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności" (KomKKK 456). „Społeczeństwo ma obowiązek pomagać i wspierać instytucje małżeństwa i rodziny" (KomKKK 458).

10. Pieśń: „Idźmy, tulmy się jak dziatki ..."

Idźmy, tulmy się jak dziatki,
Do Serca Maryi Matk1.
Czy nas nęka życia trud,
czy to winy czerni brud!
Idźmy, idźmy ufnym krokiem,
z rzewnym sercem łzawym okiem:
Serce to zna dzieci głos,
odwróci bolesny cios.

Ach, to Serce dobroć sama,
najczulsze z córek Adama.
Jest otwarte w każdy czas,
samo szuka, wzywa nas:
"Pójdźcie do mnie dziatki moje,
wyczerpując łaski zdroje:
Kto mnie znajdzie, życie ma,
Temu Syn zbawienie da.

11. Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!

Matko Chrystusowa, módl się za nami!
Matko Kościoła, módl się za nami!
Matko łaski Bożej, módl się za nami!
Matko nieskalana, módl się za nami!
Matko najczystsza, módl się za nami!
Matko dziewicza, módl się za nami!
Matko nienaruszona, módl się za nami!
Matko najmilsza, módl się za nami!
Matko przedziwna, módl się za nami!
Matko dobrej rady, módl się za nami!
Matko Stworzyciela, módl się za nami!
Matko Zbawiciela, módl się za nami!

Panno roztropna, módl się za nami!
Panno czcigodna, módl się za nami!
Panno wsławiona, módl się za nami!
Panno można, módl się za nami!
Panno łaskawa, módl się za nami!
Panno wierna, módl się za nami!

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!
Stolico mądrości, módl się za nami!
Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!
Przybytku chwalebny, módl się za nami!
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami!
Różo duchowna, módl się za nami!
Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami!
Domie złoty, módl się za nami!
Arko przymierza, módl się za nami!
Bramo niebieska, módl się za nami!
Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Patriarchów, módl się za nami!
Królowo Proroków, módl się za nami!
Królowo Apostołów, módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Wyznawców, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami!
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
Królowo wniebowzięta, módl się za nami!
Królowo różańca świętego, módl się za nami!
Królowo rodziny, módl się za nami!
Królowo pokoju, módl się za nami!
Królowo Polski, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

12. Zawierzenie Rodziny Matce Bożej
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i Zycie. Amen

13. Apel Jasnogórski – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam)

Wizyt:

DziśDziś172
TydzieńTydzień1422
OgółemOgółem712942