Obraz-bez-sukienek 500px
Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę

PARAFIA

1. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne (Zgromadzeni na wspólnej modlitwie rozpoczynają odmówieniem Modlitwy Pańskiej)

Ojcze nasz...

2. Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (1Kor 12, 12 – 22) (Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny)

Z 1 Listu św. Pawła do Koryntian

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki.

Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył członki umieszczając każdy z nich w ciele.

Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze.

3. Wyznanie wiary (Cała rodzina odmawia)

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo.

Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na od¬puszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

4. Rozważanie tajemnicy chwalebnej

II tajemnica chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Po ostatniej rozmowie z apostołami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. Wniebowstąpienie Pana Jezusa wymagało od apostołów świadectwa. Podobnego daru oczekuje Chrystus również dziś od nas wszystkich. Maryjo, wspieraj nasze rodziny w pragnieniu i dążeniu do nieba.

(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

5. Pieśń: „Cześć Maryi..."

Cześć Maryi, cześć i chwała,
Pannie Świętej cześć!
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała,
Hołd Jej spiesz się nieść!

Ten, co stworzył świat wspaniały,
W Niej Swą Matkę czcił,
Jej Go ręce piastowały,
Gdy Dziecięciem był

6. Wprowadzenie w katechezę (Prowadzi Ojciec lub Matka)

Zwierzchnikiem Kościoła powszechnego jest papież, obecnie Ojciec Święty Franciszek. Na czele Kościoła diecezjalnego stoi Biskup Ordynariusz, który ma Biskupów lub Biskupa Pomocniczego. W diecezji ełckiej Biskupem Ordynariuszem jest bp Jerzy Mazur, którego wspiera Biskup Pomocniczy, bp Romuald Kamiński.

Podstawową jednostką organizacyjną i duszpasterską diecezji jest parafia, w której duchową troskę sprawuje - pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego – proboszcz jako jej własny pasterz, któremu mogą być przydzieleni pomocnicy – księża wikarzy.
Św. Jan XXIII pisał, że parafia jest źródłem tryskającym pośrodku osady, do którego ludzie przychodzą ugasić pragnienie. Sam zaś termin „parafia" – pochodzi od greckiego słowa „parochia" – dostarczam.

Przeniesiono tę nazwę w odniesieniu do chrześcijańskich duchownych jako, że dostarczają oni koniecznych rzeczy wiernym podążającym przez swe ziemskie życie do nieba.

Parafia jest wspólnotą ludu Bożego, w której realizuje się posłannictwo Kościoła powszechnego. Przez lata utrwaliło się u wielu ludzi przekonanie, że Kościół to urząd, a wobec tego parafia to punkt usług religijnych, świadczeń charytatywnych. Tymczasem parafia to wspólnota, a Kościół parafialny jest centrum tej wspólnoty.

Parafia to dom wszystkich, to brama, która otwarta jest dla każdego. Nasza parafia jest częścią Chrystusowego Kościoła. Jest ona wspólnotą wierzących, w której każdy ochrzczony ma swoje miejsce i określoną rolę do spełnienia. To miejsce spotkania człowieka z Chrystusem
Nowe wyzwania w Kościele domagają się, aby wierni świeccy ze szczególną siłą zaangażowali się w życie swojej parafii. Dzieci i ludzie młodzi powinni brać udział w życiu Kościoła i w różnych proponowanych im formach duszpasterskiej aktywności, przynależąc do grup i wspólnot kościelnych.

7. Pismo Święte o życiu pierwszych chrześcijan

W Dziejach Apostolskich (Dz 4, 32-35) czytamy: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze [uzyskane] ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

8. Rozważanie tajemnicy chwalebnej

I tajemnica chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa to największy cud potwierdzający Jego boskość. Przypieczętowało ono nasze odkupienie, potwierdziło i umocniło nasza wiarę, która bez faktu zmartwychwstania byłaby daremna. Maryjo wspieraj nas, abyśmy umieli głosić Chrystusa Zmartwychwstałego w naszej parafii, szkole, miejscach pracy, rodzinie i każdemu człowiekowi.

(Ojcze nasz..., 10 razy Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...)

9. Katecheza (Ojciec lub Matka prowadzi rozmowę o parafii)

Biskupi i księża powtarzają, że parafia ma być „wspólnotą wspólnot". Co to dla nas w praktyce oznacza? Odpowiadając w skrócie: każdy parafianin powinien znaleźć miejsce dla siebie, w którym mógłby rozwijać się i działać.

Główne ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty kościelne działające w diecezji ełckiej:

Wspólnoty dziecięce:

 • Oaza Dzieci Bożych
 • Schola
 • Szkolne Koło Caritas
 • Ministranci
 • Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci
 • Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
 • Ruch Eucharystyczny Dzieci

Wspólnoty młodzieżowe:

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe
 • Oaza Ruchu Światło-Życie
 • Lektorzy
 • Harcerstwo
 • Ruch Czystych Serc
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Droga Neokatechumenalna
 • Róże Różańcowe
 • Ruch Eucharystyczny Młodych

Wspólnoty dorosłych:

 • Droga Neokatechumenalna
 • Ruch Domowy Kościół
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Odnowa w Duchu Świętym
 • Ruch Obrony Życia
 • Ruch Focolari
 • Róże Różańcowe
 • kcja Katolicka
 • Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Wspólnoty w naszej parafii

Wszelkie grupy działające w parafii stanowią jej bogactwo. Dzięki nim parafia realizuje swoją misję jako podstawowe miejsce formacji i działania osób świeckich, a także katechi¬zacji dorosłych i dzieci, uzupełniającej szkolne lekcje religii. Parafia jest miejscem, w którym rozwija się poczucie wspólnotowości, gdzie jak w rodzinie, wyjątkowo dużo uwagi poświęca się osobom będącym w szczególnej potrzebie.

Wokół nas żyją ludzie, którzy są ochrzczeni, ale nie praktykują swojej wiary (nie modlą się, nie uczęszczają na Mszę św., nie korzystają z sakramentów św.). Tym bardziej na nas spoczywa odpowiedzialność za podejmowanie działań w duchu nowej ewangelizacji: modlitwa za nich, braterskie upominanie, zapraszanie do udziału w różnych inicjatywach parafialnych.

Każda parafia jest darem od Boga zarówno dla kapłanów, jak i dla wiernych. Parafia umożliwia nam trwanie w szczególny sposób w komunii z Bogiem poprzez słuchanie Słowa Bożego, hojne czerpanie z bogactwa sakramentów świętych oraz praktykę adoracyjną. Mój osobisty wysiłek jest bardzo ważną „cegiełką" w budowaniu prawdziwej wspólnoty ludzi wierzących.

Każdy wierny w parafii jest zaproszony do apostolstwa, czyli głoszenia Dobrej Nowiny słowem i przykładem w swoim środowisku. Każdy parafianin musi mieć pełną świadomość, że jest wezwany do nawracania się oraz ewangelizowania siebie
i innych. Jako członkowie Kościoła wszyscy jesteśmy wezwani i posłani, a poprzez sakramenty zostaliśmy właściwie przygotowani do wypełniania tego posłannictwa.

Członkowie rodziny zastanawiają się:

 • W jaki sposób uczestniczę w życiu mojej parafii?
 • Do jakiej grupy działającej w parafii należę lub chciałbym należeć?
 • Jaki jest mój udział w materialnym utrzymaniu parafii oraz w podejmowanych inicjatywach duszpasterskich?
 • Na ile, jako parafianin, włączam się w tworzenie wspólnoty parafialnej?
 • Jak realizuję moje powołanie w parafii do świętości i do apostolstwa?

Dziecko odczytuje modlitwę za parafię:

Modlitwa za parafię
Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie
i sprawowaniu sakramentów.
Czynimy to jako wspólnota parafialna.
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych,
którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii,
niech będą silne Twoją mocą.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież,
aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości
przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych,
abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów
i prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych,
którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia,
przemień ich serca i uczyń je miłymi Sobie.

Zapamiętajmy: Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele party¬kularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się probosz¬czowi jako jej własnemu pasterzowi (KPK kan. 515 par. 1).

10. Pieśń: „Królowej Anielskiej..."

Królowej anielskiej śpiewajmy
Różami uwieńczmy jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam! /2x

Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.
O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń!2x

11. Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Święta Panno nad pannami, módl się za nami!

Matko Chrystusowa, módl się za nami!
Matko Kościoła, módl się za nami!
Matko łaski Bożej, módl się za nami!
Matko nieskalana, módl się za nami!
Matko najczystsza, módl się za nami!
Matko dziewicza, módl się za nami!
Matko nienaruszona, módl się za nami!
Matko najmilsza, módl się za nami!
Matko przedziwna, módl się za nami!
Matko dobrej rady, módl się za nami!
Matko Stworzyciela, módl się za nami!
Matko Zbawiciela, módl się za nami!

Panno roztropna, módl się za nami!
Panno czcigodna, módl się za nami!
Panno wsławiona, módl się za nami!
Panno można, módl się za nami!
Panno łaskawa, módl się za nami!
Panno wierna, módl się za nami!

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami!
Stolico mądrości, módl się za nami!
Przyczyno naszej radości, módl się za nami!
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami!
Przybytku chwalebny, módl się za nami!
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami!
Różo duchowna, módl się za nami!
Wieżo Dawidowa, módl się za nami!
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami!
Domie złoty, módl się za nami!
Arko przymierza, módl się za nami!
Bramo niebieska, módl się za nami!
Gwiazdo zaranna, módl się za nami!
Uzdrowienie chorych, módl się za nami!
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami!
Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Patriarchów, módl się za nami!
Królowo Proroków, módl się za nami!
Królowo Apostołów, módl się za nami!
Królowo Męczenników, módl się za nami!
Królowo Wyznawców, módl się za nami!
Królowo Dziewic, módl się za nami!
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami!
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami!
Królowo wniebowzięta, módl się za nami!
Królowo różańca świętego, módl się za nami!
Królowo rodziny, módl się za nami!
Królowo pokoju, módl się za nami!
Królowo Polski, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Antyfona: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

12. Zawierzenie Rodziny Matce Bożej

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość, wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.

Ty, najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i Zycie. Amen

13. Apel Jasnogórski – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam)

Wizyt:

DziśDziś28
TydzieńTydzień1419
OgółemOgółem797024